Liczba obiektów w bazie: 2233
Nie czekaj, dodaj swój już teraz!
Miejscowość:
Województwo:
Kraków - Olszanica
(małopolskie)
Ośrodek wypoczynkowy
Ceny od: 17 zł
34-512 Witów
(małopolskie)
Kwatera prywatna
Ceny od: 25 zł
Jaworki
(małopolskie)
Schronisko
Ceny od: 10 zł
Regulamin

REGULAMIN SYSTEMU OFERT
PolskaBazaNoclegowa.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Portal Polska Baza Noclegowa dostępny pod adresem internetowym polskabazanoclegowa.pl prowadzony jest przez firmę ITconfig Mariusz Kornat, z siedzibą: ul. Piłsudskiego 15/23 lok. 35, 95-060 Brzeziny, NIP: 833-138-78-76, REGON: 363647683, adres poczty elektronicznej: kontakt@it-config.pl, numer telefonu: 603 325 606.

 2. Przedstawione na stronie WWW propozycje transakcji nie są ofertą w myśl kodeksu cywilnego, nawet jeśli występuje w nich nazwa oferta.

 3. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Wydawcę, a także określa prawa i obowiązki Wydawcy oraz Klienta korzystającego z jego usług.

 4. Przed skorzystaniem z usług Wydawcy konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.

 5. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.

 6. Skorzystanie z systemu ofert polskabazanoclegowa.pl jest traktowane jako równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.

 7. Wydawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Klientowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Regulamin Korzystania z Serwisu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 9. W przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu, pozostałe punkty pozostają w mocy.

§2 Rejestracja konta i publikowanie ofert

 1. Aby dodać ofertę do systemu, należy zarejestrować się w serwisie polskabazanoclegowa.pl jako użytkownik portalu.

 2. Oferta zostaje dodana do bazy natychmiast po stworzeniu przez Klienta.

 3. Oferta może zostać opublikowana po uiszczeniu opłaty abonamentowej i aktywowaniu usługi przez Wydawcę.

 4. Publikacja ofert może zostać automatycznie usunięta po wygaśnięciu okresu ważności wykupionego przez Klienta pakietu.

§3 Opłaty abonamentowe

 1. Oferty zamieszczone w serwisie polskabazanoclegowa.pl są płatne.

 2. Oficjalne stawki znajdują się w cenniku i są uzależnione od wybranego typu pakietu oraz okresu świadczenia usługi.

 3. Faktura VAT jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres w ciągu 7 dni od otrzymania wpłaty.

§4 Prawa, zobowiązania i zakres odpowiedzialności Wydawcy

 1. Wydawca zobowiązuje się zapewnić prezentację oferty Klienta na stronach Portalu Turystycznego dostępnego w Internecie pod adresem: www.polskabazanoclegowa.pl

 2. Wydawca zobowiązuje się do szerokiej promocji adresu internetowego oraz prezentowanych pod nim ofert Klientów.

 3. Wydawca gwarantuje możliwość wyszukiwania przez Użytkowników ofert według wielu parametrów.

 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Klienta

 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w portalu polskabazanoclegowa.pl ofert.

 6. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych, których adresy widnieją w zamieszczanych ofertach.

 7. Wydawca ma prawo do zablokowania pakietu i usunięcia ofert z systemu, jeżeli wprowadzane dane są nieprawidłowe, niezgodne z prawdą lub naruszają interesy bazy lub osób trzecich.

§5 Prawa i zobowiązania Klienta

 1. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych adresowych. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego uaktualniania danych.

 2. W ramach każdej ze swoich ofert, Klient ma prawo do publikowania swoich danych teleadresowych, pełnej, nielimitowanej w żaden sposób informacji o swojej ofercie, oraz 10 zdjęć. Wydawca zastrzega sobie prawo do automatycznej zmiany rozmiaru i stopnia kompresji zdjęć zamieszczanych na serwerze Wydawcy. Klient może wskazać w ofercie adres swojej strony internetowej, nie może jednak publikować adresów serwisów o podobnym zakresie działalności jak polskabazanoclegowa.pl

 3. Klient ma prawo do dowolnej ilości zmian treści swoich ofert, lub do zastępowania swoich ofert innymi.

 4. Klient ma prawo do zawieszania publikacji swoich ogłoszeń i do ponownego ich publikowania w dowolnym momencie trwania ważności wykupionego pakietu.

§6 Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji Klienta

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem portalu PolskaBazaNoclegowa.pl Klient ma prawo zgłaszać poprzez wiadomość e-mail na adres baza@polskabazanoclegowa.pl, kontakt@polskabazanoclegowa.pl lub kontakt@it-config.pl, telefonicznie: 502 896 667 lub 603 325 606, bądź listownie na adres ITconfig Mariusz Kornat, ul. Piłsudskiego 15/23 lok. 35, 95-060 Brzeziny.

 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wydawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy umów zawartych od 25.12.2014 r.)

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 15/23 lok. 35, 95-060 Brzeziny, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@altekomp.pl

 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 4. Wydawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji konta zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 2. Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta zgodnie z Polityką Prywatności i Zaufania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZAUFANIA PORTALU
PolskaBazaNoclegowa.pl

 1. Administratorem danych jest firma ITconfig Mariusz Kornat, z siedzibą: ul. Piłsudskiego 15/23 lok. 35, 95-060 Brzeziny, NIP: 833-138-78-76, REGON: 363647683, adres poczty elektronicznej: kontakt@it-config.pl, numer telefonu: 603 325 606. Ochrona danych osobowych odbywa się z poszanowaniem obowiązującego prawa, a dane znajdują się na zabezpieczonych serwerach i przesyłane są przy użyciu szyfrowanego protokołu SSL.

 2. Dane przesyłane w formularzach traktowane są jako poufne, dlatego strona dostępna jest wyłącznie przez szyfrowane połączenie SSL za pomocą protokołu HTTPS.

 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Dane gromadzone są wyłącznie na potrzeby realizacji utworzenia konta, wystawienia faktur oraz świadczenia usług.

 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w następujących celach:

  1. realizacji świadczonych usług przez portal internetowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

  2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO,

  3. marketingu własnych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia Usług w ramach Portalu. Dane wymagane do świadczenia usługi to: imię, nazwisko, płeć, miejscowość oraz adres e-mail.

 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym to ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi na rzecz Użytkownika usługami, tj. operatorowi płatności internetowych Przelewy24.pl

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo do:

  1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu, bądź we wszystkich celach, bez podania przyczyny. Wycofanie wszystkich zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora skutkować będzie usunięciem konta i zaprzestaniem świadczenia usług oraz trwałym usunięciem danych.

  2. Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

  3. Użytkownik ma prawo zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

  4. Użytkownik może wyrazić sprzeciw przetwarzaniu danych zarówno w całości, jak i w części wskazanej przez Użytkownika.

  5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Dane przetwarzane są do czasu usunięcia konta przez Użytkownika lub do czasu wycofania wszelkich zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

 9. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika należy kierować na adres Administratora podany w pkt. 1 niniejszej polityki prywatności.

 10. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje, które wysyła Portal. Pliki te zapisywane są na komputerach lub urządzeniach mobilnych, Użytkownika, w celu:

  1. dopasowania portalu do potrzeb Użytkownika,

  2. zapamiętywania preferencji Użytkownika,

  3. tworzenia anonimowych statystyki oglądalności strony i analizy czynności wykonywanych przez Użytkowników.

 11. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies